Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Pedagogická koncepce

Naše koncepce stojí na čtyřech pilířích: učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně, učit se být.
Ve výuce jsou uplatňovány principy vycházející z pedagogického konstruktivismu a humanistického přístupu orientovaného na žáka. Necháváme se inspirovat i jinými pedagogickými směry, využíváme prvky montessori, waldorfské, zážitkové pedagogiky a jiné.
Při práci s dětmi naši pedagogové využívají efektivní metody a formy:

 

Projektové vyučování – je založeno na propojení teorie a praxe a vede žáky k vlastní činnosti, experimentování, kreativitě a učení v souvislostech.

Problémové vyučování – žákům nejsou předloženy hotové informace, ale na základě toho, co děti již znají, dostanou zformulovaný problém, který mají řešit (individuálně, ve dvojici nebo ve skupině).

Činnostní učení – žák se učí prostřednictvím pracovní činnosti: experimentuje, přemýšlí, tvoří a zapojuje další smysly.

Učení všemi smysly – děti se učí probíranou látku za pomoci zapojení všech smyslů.

Učení v souvislostech – děti se učí své znalosti propojovat, hledat mezi nimi souvislosti, spojovat je ve větší celek.

Konstruktivistický přístup – dětem se nepředkládají hotové poznatky, ale vytváří se jim prostor pro experimentování, objevování, porovnávání, zobecňování. Při výuce používáme takové metody, učebnice, pomůcky, které tento přístup uplatňují, např. metody kritického myšlení nebo učebnice matematiky prof. Hejného od nakladatelství Fraus.

Okamžitá zpětná vazba – prostřednictvím vybraných montessori pomůcek mají děti možnost okamžité zpětné vazby. Samostatně vyhodnocují a opravují svoji práci pomocí kontrolních karet.

Skupinová práce žáků – děti si kromě informací o učivu osvojují také dovednost spolupracovat, rozdělovat práci, plánovat ji. Rozvíjejí své pracovní, komunikativní, sociální a personální kompetence.

Komunitní kruh – pravidelné ranní setkávání v komunitním kruhu je jednou z příležitostí, kde děti mohou prožívat sounáležitost i svoji jedinečnost ve společenství třídy.

 

Celou pedagogickou koncepci podporují další podmínky, které považujeme za důležité pro efektivní vzdělávání:

Menší kolektiv dětí

Kvalitní

učitelé

Slovní způsob hodnocení

Úzké propojení školy a rodiny

 

Menší kolektiv dětí: maximální počet 14 žáků ve třídě

Podporuje atmosféru rodinného prostředí.
Umožňuje individuální přístup ke každému dítěti – nabízí více času na každého žáka, prostor pro rozvoj individuálního potenciálu a respektování individuálního tempa každého dítěte (ať už rychlejšího nebo pomalejšího).
Poskytuje lepší možnosti pro rozvoj sociálních dovedností a kompetencí, jako je schopnost spolupráce, kompetence k řešení problémů, schopnost empatie, vyjednání kompromisu apod.

 

Kvalitní učitelé

Naše školáky učí zkušení pedagogové, kteří mají svou práci i děti rádi.
K dětem přistupují respektujícím způsobem a vytvářejí bezpečné prostředí, které je základem pro efektivní učení a harmonický vývoj dítěte.
V práci s dětmi jsou tvůrčí, inovativní a otevření novým možnostem.
Prostřednictvím dalšího sebevzdělávání čerpají inspiraci i z jiných pedagogických směrů a pracují na svém profesním růstu.
Pro naše děti vybíráme takové učitele, kteří jsou schopni reflektovat svoji práci, usilovat o svůj osobnostní růst a jsou pro děti motivujícím vzorem hodným následování.

 

Slovní způsob hodnocení

Podle školského zákona 561 Sb., § 51., odst. 2 je slovní hodnocení rovnocenné se zavedeným klasifikačním systémem pomocí známek. V našem školství je jen méně používanou variantou, ale mohou se k němu přihlásit i státní školy na základě rozhodnutí ředitele schváleného školskou radou.
Naši pedagogové využívají slovní hodnocení žáků jako komplexně pojatou zpětnou vazbu, která odráží individuální pokrok v procesu učení, poznávání a osobním rozvoji dítěte.
Slovní hodnocení podněcuje žáka k dalšímu rozvoji a ukazuje mu další cestu. Na rozdíl od známkování podporuje vnitřní motivaci dítěte a pozitivní vztah k celoživotnímu procesu učení.
Písemné hodnocení dostávají děti na konci pololetí jako vysvědčení, které je potvrzením o pokrocích v jejich znalostech a dovednostech. V hodnocení je formulována úroveň dosažených výstupů, které jsou pro daný ročník závazné.

 

Úzké propojení rodiny a školy

V naší škole fungují mezi učiteli, žáky i rodiči přátelské vztahy a otevřená komunikace.
Na začátku školního roku 2014/2015 jsme zřídili Klub rodičů, který mimo jiné poskytuje prostor pro vzájemnou domluvu a koordinaci pomoci.
Rodiče mohou v případě zájmu asistovat učitelům při projektových dnech či školních výjezdech.
Škola ve spolupráci s Klubem rodičů připravuje komunitní slavnosti, které vycházejí z tradic waldorfské pedagogiky: Michaelskou slavnost, Svatomartinskou slavnost, Adventní spirálu, Masopust, Vynášení Morany, Otevírání studánek a Svatojánskou slavnost. Velkou oporou školy jsou rodiče zejména při organizaci vánočního a velikonočního jarmarku.
Významnou pomoc škole představují rodiče při prázdninovém generálním úklidu a dalších potřebných přípravách objektu na nový školní rok.
Kromě čistě fyzické pomoci škola každoročně děkuje několika rodinám za finanční dary, které umožňují například dovybavit třídu nákladnějšími účelnými pomůckami.
V předchozích dvou letech jsme také zorganizovali v zimě společný víkendový pobyt na horách a na jaře společnou vodáckou akci na řece Jizeře. Tato možnost je účastníky vždy vítána jako příležitost pro společné zážitky a bližší vzájemné poznávání a sdílení.