Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Zřizovatel

Základní škola Purkrabka o.p.s.
Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 22711236

Zřizovatelem školy je Základní škola Purkrabka, o.p.s., která vznikla transformací občanského sdružení Purkrabka, ustaveného v září 2012 s cílem založit a dále aktivně spolupracovat při provozování školy pro první stupeň.

Členy občanského sdružení byli rodiče dětí navštěvujících mateřskou školku Maitrea ve Slušticích. Zkušenost s tímto inspirativním, tvořivým a přátelským prostředím dala vzniknout myšlence vytvořit školu, která by na tuto předškolní výchovu navázala. Lidé hlásící se k této myšlence jsou nyní zakladateli o.p.s nebo členy jejích orgánů – správní a dozorčí rady.

Cílem existence o.p.s. jako zřizovatele je hlavně zajištění kontinuity vize, se kterou škola vznikala – tzn. dohled nad poskytováním plnohodnotného základního vzdělání s důrazem na individuální přístup a potřeby dítěte, což znamená především:

  • respektování osobnosti a individuální přístup k dítěti
  • zaměření na hravé, prožitkové a problémové metody výuky
  • vzdělávání rozvíjející kritické myšlení, přitom ale respektující názorový svět dítěte, bez indoktrinace jakýmikoli ideologiemi včetně ateismu a náboženskými dogmaty ze strany vyučujících
  • důraz na rozvoj samostatnosti
  • důraz na rozvoj invenčního a kreativního přístupu k řešení problémů
  • důraz na rozvoj celistvého vnímání světa, úctu a respekt k lidem, přírodě i Zemi
  • důraz na rozvoj komunikačních schopností v nejširším slova smyslu
  • důraz na přátelskou a otevřenou atmosféru ve škole – vstřícný a respektující přístup k dětem, rodičům i učitelům


Zakladatelé o.p.s.
Daniela Montoya a Mark Burton Montoya


Ředitel o.p.s.
Mark Burton Montoya


Dle školského zákona 561/2004 Sb. zřizovatel jmenuje a může odvolat ředitele, jmenuje a může odvolat členy rady školské právnické osoby.

Ředitel školy je statutárním orgánem školské právnické osoby Základní škola Purkrabka a ze své činnosti je odpovědný radě školské právnické osoby.

Rada školské právnické osoby ZŠ Purkrabka:

Eva Hölgye

Daniela Montoya

Marek Zvolský